Leerplan en didactiek van het hoger onderwijs

De universiteit als vormingsinstituut

In het hoger onderwijs (HBO/WO) gaat het er om studenten te vormen tot kritische onderzoekers en/of bezonnen professionals. Maar hoger onderwijs gaat verder dan alleen strikt wetenschappelijke en professionele vorming.

Het is evenzeer noodzakelijk studenten middels een algemene hogere of academische vorming voor te bereiden op de maatschappelijke verantwoordelijkheden die nu eenmaal samenhangen met de posities waarin hoger opgeleiden in onze samenleving terecht komen.

Taak van de didactiek van het hoger onderwijs is die verschillende vormingsdoelen met elkaar te verbinden in een samenhangend, werkbaar en verantwoord didactisch concept.

In het onderzoek is bijzondere aandacht voor de onderwijsfilosofie achter de angelsaksische bachelor-master structuur en de wijze waarop die gestalte krijgt in het Nederlandse Hoger Onderwijs.

Enkele teksten en publicaties

Kantelende kennis – wankelend onderwijs 
Over de ideologie van ‘het nieuwe leren’
in: Beweging, Periodiek orgaan van de Stichting voor Re­formato­rische Wijs­begeerte, jg. 69, nr.1, Amsterdam 2005

Lenigheid van geest
Over de weerbarstige praktijk van theoretisch onderwijs
Universiteit Utrecht / IGITUR 1998

De universiteit als vormingsinstituut
Deel I: Een traditie van eeuwen; Deel II: Naar een moderne universiteit.
Universiteit Utrecht / IGITUR 2006