Onderwijs en levensbeschouwelijke identiteit

Onderwijs maakt wereldwijs …

Onderwijs draagt bij aan de wijze waarop kinderen in de wereld staan, het beïnvloedt hun beeld van mens en wereld, hun ‘levensbeschouwing’. In die zin is alle onderwijs ‘levensbeschouwelijk’.

De levensbeschouwelijke identiteit moet dan ook niet beschouwd worden als een toegift bij het onderwijsprogramma, maar ligt besloten in de inhoud van dat programma.

De vraag naar de levensbeschouwelijke identiteit is de vraag naar het beeld van mens en wereld dat aan het onderwijs ten grondslag ligt.

In het onderzoek gaat dan ook om het de vraag welke vooronderstellingen herkenbaar zijn in wat kinderen leren. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de geesteswetenschappelijke traditie in de sociale wetenschappen en (meer recent) bij het werk van onder meer P.R. Boersema, A. van den Beukel en J. Tennekes.

In het onderzoek is er speciale aandacht voor de identiteit van het christelijk onderwijs.

Enkele teksten en publicaties

Een bewoonbare wereld Over onderwijs, wetenschap en geloof / Kleine algemene pedagogiek voor het christelijk onderwijs Universiteit Utrecht / IGITUR 1998

En de hemel als dak boven je hoofd … Ruimte maken voor geloof in christe­lijk onderwijs in: Bulletin, Periodiek van de Unie voor Christelijk Onder­wijs, jg. 28, nr. 1, Amersfoort 1999

Gewoon goed onderwijs
Over de eigen verantwoordelijkheid van de mensen in de school
Lezing voor het voorjaarscongres van de Algemene Onderwijsbond (Aob) / St.Bonaventura op 18 mei 2001